Elevhälsans medicinska insatser

Skolsköterskans/skolläkarens främsta arbetsuppgift är förebyggande arbete där elevernas hälsoutveckling följs genom regelbundna hälsokontroller, vaccinationer och särskild insatser. Särskilda insatser kan gälla elever med olika sjukdomar och funktionshinder eller elever med inlärningssvårigheter. Skolsköterskan utför enklare sjukvård men är ingen vårdcentral utan måste ofta hänvisa till landstingets sjukvård.
 

En viktig arbetsuppgift för skolsköterskan är att vara en tydlig aktör i samhällets förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar.

Detta sker bland annat genom att skolsköterskan
• arbetar direkt med eleven och/eller familjen i att främja det friska.
• erbjuder mottagning för rådgivning, samtal eller enklare sjukvård.
• via hälsoundersökningar kunna identifiera hälsoproblem som kan inverka på elevens skolgång. Kartläggning av hinder för elevens utveckling och inlärning så som koncentrationssvårigheter, emotionella problem, motorisk-perceptuella svårigheter eller andra utvecklingsavvikelser.

Skolsköterskans arbetsuppgifter är bland annat:
• Hälsokontroller och hälsosamtal
• Vaccinationer
• Mottagningsarbete
• Uppföljning av elever med somatiska eller psykosomatiska hälsoproblem eller funktionshinder
• Samverkan med externa vårdgivare.
 

Skolläkarens arbetsuppgifter:
Alla elever har rätt att träffa skolläkaren en gång under tiden i förskoleklassen för hälsokontroll med uppföljning från BVC av tillväxt och utveckling. Vid det tillfället erbjuds eleven MPR-vaccination dos 2. Ett par veckor innan varje skolläkarmottagning får vårdnadshavarna till några av förskoleklasseleverna en kallelse per post. Skolläkaren träffar även elever tillsammans med sin vårdnadshavare som kräver särskilda insatser för att klara av sin skolgång. Vid dessa besök beslutas om remiss ska skickas till annan vårdnadsaktör för vidare utredning. Vid behov av läkarbesök för övrigt hänvisar vi till vårdcentral eller husläkare.

Dela: